طرح خم ساده 100سانتی

طرح سوم
اندازه :100 سانتی 
تعداد لوله :19 عدد 
فاصله لوله ها: 2 سانتی متر 
فشار : 4 بار