طرح ترکیه 100 سانتی (سیاه)

الماس ایرانیان

طرح اول
اندازه :100سانتی 
تعداد لوله :10 عدد 
فاصله لوله ها: 2 سانتی متر 
فشار : 4 بار